Erhverv

Advokatfirmaet Jens Bang rådgiver i meget betydeligt omfang virksomheder om erhvervsmæssige forhold, såsom: Stiftelse af fonde, aktie- og anpartsselskaber.

Få juridisk rådgivning

Ifm. økonomiske og erhvervsmæssige forhold

Virksomhedsoverdragelse

En virksomhedsoverdragelse bør nøje planlægges og helst i god tid før ejerskiftet skal finde sted.

Allerede i selve planlægningsfasen skal det overvejes om overdragelsen skal ske til familien, til en medarbejder eller ved frit salg i markedet.

Allerede på dette indledende stadium kan det anbefales at alliere sig med en advokat, der har erfaring med virksomhedsoverdragelser og som, gerne sammen med virksomhedens revisor, kan udarbejde en køreplan for hvordan overdragelsen bedst gennemføres.

Holdingstiftelse

Et holdingselskab er et selskab, hvis formål er at eje et andet selskab, der kaldes datterselskabet og som oftest er det selskab, hvori selve virksomhedsdriften foregår.

Fordelene ved at etablere et holdingselskab er bl.a. at et udbytte fra driftsselskabet kan overføres skattefrit til holdingselskabet, at overskuddet ved et salg af driftsselskabet går skattefrit ind i holdingselskabet og at holdingkonstruktionen både skatteteknisk og juridisk gør det lettere at gennemføre et generationsskifte.

Et holdingselskab kan stiftes som et Aps med en anpartskapital på 50.000,00.

Erhvervslejekontrakter

Mange nyetablerede virksomheder starter virksomheden fra lejede lokaliteter.

Kontrakten mellem lejer og udlejer, erhvervslejekontrakten, er en væsentlig faktor for begge parter, da aftalen fastlægger både pligter og rettigheder.

Det er vigtigt at parternes aftale reguleres, så parternes interesser afbalanceres i forhold til lejens størrelse, fremtidige lejereguleringe, opsigelse, vedligeholdelse, lejemålets varighed, fremleje, afståelse.

Vi bistår med udfærdigelsen af erhvervslejekontrakten.

Kontraktsudarbejdelse

Advokatfirmaet Jens Bang har gennem mange år bistået virksomherne med udarbejdelse af kontrakter, fx forhandleraftaler, erhvervslejeaftaler, ansættelsesaftaler og mange andre kontrakts-typer.

Virksomhedsomdannelse

(Omstrukturering)

Formålet med at omstrukturere sin personligt drevne virksomhed og dermed fraskille virksomheden fra den personlige formuesfære, kan være en effektiv beskyttelse af formuen og en beskyttelse af ”hus og Hjem”.

Virksomhedsomdannelse er desuden en relevant indgang til et helt eller delvist generatiosskifte, herunder ved optagelse af en eller flere medejere/investorer i virksomheden.

Der er to muligheder for at omdanne en personligt drevet virksomhed til et selskab:

– skattefri virksomhedsomdannelse
– skattepligtig virksomhedsomdannelse.

Vi bistår gerne med rådgivning om hvilken af de to modeller, der bør vælges, beroende på en nøjere gennemgang af virksomhedens forhold, gerne i samarbejde med virksomhedens revisor.

Direktørkontrakter og Aktionæroverenskomster

Direktørkontrakt
En direktør er ikke omfattet af den lovgivning, der på mange andre områder beskytter arbejds-tagerme.

Det er derfor vigtigt, at ansættelsen af en direktør nedfældes i en kontrakt, der beskriver direktørens ansættelsesforhold, herunder løn, bil, telefon bonus, aktieprogrammer ferie, sygdom, konkurrenceklausuler, ansættelsesforholdets ophør, fratrædelsesgodtgørelse samt løsningen på evt uoverensstemmelser.

Aktionæroverenskomst/Ejeraftaler
Aktionærerne/anpartshaverne har i det indbyrdes forhold frihed til aftale, hvordan de indbyrdes skal forholde sig til hinanden, herunder hvordan evt. uoverensstemmelser skal løses, idet selskabs-lovgivningen alene regulerer forholdet mellem selskabet og selskabets ejere.

Indholdet af ejeraftalen beror bl.a. på ejersituationen, fx om der er tale om en 50% – 50%- ejer-skabsandel eller om det er forholdet mellem en mindretalsaktionær og en majoritetsaktionær, men handler også om regulering af ledelsesfunktioner, forkøbs- og købsrettigheder, udbytte og vederlag, uenigheder om driften, frasalg af dele af virksomheden eller tilkøb, fusioner, direkte ejerskab eller ejerskab gennem holdingselskab, bør fastlægges i aktionæroverenskomsten.​