Familie- og arveret

Familie- og arveretlig rådgivning af private er en stor del af vort arbejde.
Det gælder alle former for rådgivning i forbindelse med separation, skilsmisse, bodelinger, arv og dødsbobehandling.

Kyndig advokat rådgivning

Vi er et erfarent team der kan give dig den nødvendige rådgivning.

Testamenter

Et testamente er en disposition, hvor en person træffer bestemmelse om, hvordan der skal forholdes med hans efterladenskaber efter hans død.

Har en afdød ikke oprettet testamente fordeles afdødes efterladte værdier efter arvelovens regler.

Der kan være behov for at oprette et testamente selvom man er gift, navnlig hvis den efterladte ægtefælle ønsker eller er nødsaget til at skifte boet ved den førstafdødes død.

Er man ikke gift og efterlades der særbørn, kan der være behov for ved et testamente at sikre den længstlevende samlever.

I den ”sammenbragte familie” er der sædvanligvis et udtalt behov for oprettelse af testamente.

Ægtepagter

Hvis man gifter sig uden at tage hånd om formueforholdet har man automatisk fælleseje = formuefællesskab.

Den måde ægtefæller arrangerer sig på har afgørende betydning for formuedelingen i forbindelse med separation/skilsmisse og ved en ægtefælles død.

Det vil i en lang række situationer være hensigtsmæssigt at oprette en ægtepagt, fx i de tilfælde, hvor en ægtefælle driver (risikabel) selvstændig virksomhed, hvis den ene ægtefælle er insolvent, hvis en ægtefælle indbringer en større formueandel i ægteskabet end en anden eller hvis der er stor forskel i størrelsen af pensionsordningerne.

Der er mulighed for at oprette skilsmissesæreje, fuldstændig særeje samt kombinationssæreje m fl.

Dødsbobehandling

Det er ikke et krav, at en advokat bistår ved behandlingen af et dødsbo, men i en lang række tilfælde kan det anbefales at få hjælp fra en advokat til gennemføre skiftet, herunder til at skabe klarhed over arveforholdene, aktiverne og passiverne samt de mulige skattemæssige konsekvenser.

De typiske råd- og bistandsgivningsopgaver under bobehandlingen er:

  • valg af skifteform
  • indhentelse af skatte- og formueoplysninger
  • udarbejdelse af åbningsstatus
  • indhentning af vurderingen, fx fast ejendom, indbo mv.
  • modtage og registrere evt kreditorkrav
  • salg eller arveudlæg af fast ejendom
  • udarbejdelse af boselvangivelse i skattepligtige boer med beregning af muligt skattetilsvar,
  • endelig boopgørelse med beregning af arvelodder og boafgift mv.
  • fordeling af arv i henhold testamente eller arvelov.

Samejekontrakter

Har man været samlevende uden at være gift og vælger man at flytte hver til sit, er der ikke megen hjælp at hente i lovgivningen med hensyn til jeres fælles ejede faste ejendom (bolig).

Skifteretten kan dog i særlige tilfælde involveres og medvirke til en løsning.

For at undgå en dyr, vidtløftig og langvarig konflikt om hvad der skal ske med den fælles bolig, kan det anbefales at indgå en aftale om, hvorledes en evt. kommende uenighed løses.

Man opretter en samejekontrakt, der regulerer opløsningen af samejet omkring huset, således at der er den fornødne klarhed om, hvordan i kommer videre, herunder hvordan man  indbyrdes deler et evt overskud eller underskud og om og hvordan den ene af parterne kan overtage den udtrædende ejers andel mmm.

Separation og skilsmisse

Separation er ophævelse af det ægteskabelig samliv i henhold til en bevilling fra en offentlig myndighed (Familieretshuset) eller ved en dom afsagt af en domstol (Familieretten). – Er der enighed mellem parterne om at søge separation udfyldes en anmodning om separation, som indsendes til Familieretshuset. – Separation forudsætter at parterne er flyttet fra hinanden. Separation giver mulighed for efterfølgende skilsmisse og dermed den endelige opløsning af ægteskabet.

Skilsmisse er den definitive opløsning af ægteskabet og fremgangsmåden er den samme som beskrevet ovenfor under separation, altså enten ved bevilling eller ved dom.
Har parterne fælles børn under 18 år kan der ikke meddeles skilsmisse før der er gået en refleksionsperiode på tre måneder.

For at blive skilt ved bevilling, skal der være enighed om, om den ene part skal betale bidrag til den anden parts personlige underhold og om, hvem der skal fortsætte et evt boliglejemål.

Er der ikke enighed om disse vilkår vil sagen blive overgivet til familieretten, der efter forhand-linger i retten vil afsige en dom.

Bodeling er en konsekvens af ægteskabets opløsning og formuefællesskabets ophør. Alt, hvad der indgår i formuefællesskabet, fratrukket evt. gæld skal gøre op og som udgangspunkt deles ligeligt mellem parterne. Evt særejeaktiver indgår ikke i bodelingen.

Forældremyndighedssager

Børn og skilsmisse. Har ægtefællerne fælles børn skal der tages stilling til hos hvem børnene skal have bopæl, hvordan samværet med den anden forældre skal forløbe og i visse tilfælde til selve forældremyndighedsspørgsmålet.