Privates rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod din behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring, eller i tilfælde, hvor vores behandling følger af en interesseafvejning.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Sådan håndterer vi dine personoplysninger.
De relevante persondataretlige regler, som på nuværende tidspunkt gælder for vores behandling af personoplysninger, er fastsat i databeskyttelsesforordningen (forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).
Vores databeskyttelsespolitik vedrører vores behandling af personoplysninger, når vi er dataansvarlige.
Det er tilfældet i en række situationer, bl.a. ved behandling af vores klienters sager, ansættelse af nye medarbejdere og markedsføringsaktiviteter.

1. Hvem behandler vi personoplysninger om?
Advokatfirmaet Jens Bang beskytter og behandler vore klienters, modparters, leverandørers, medarbejderes, samarbejdspartneres og modtagere af markedsføringsinformationer mv. personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondataretlige lovgivning.

2. Hvilke personoplysninger er der tale om?
”Personoplysninger” omfatter enhver form for information om en identificerbar fysisk person, f.eks. personens navn, mailadresse, CPR-nummer og adresse samt oplysninger om personens fysiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale forhold.

Oplysninger om juridiske personer er således ikke omfattet af definitionen ”personoplysninger”.

Vi behandler afhængig af sagens eller henvendelsens karakter almindelige oplysninger, identifikationsoplysninger (CPR-nr.), oplysninger om strafbare forhold og følsomme oplysninger.

3. Hvor kommer oplysningerne fra?
Vi indsamler personoplysninger direkte hos dig eller fra tredjemand, f.eks. vores klienter, offentlige myndigheder eller samarbejdspartnere.

4. Hvordan behandler vi oplysningerne?
”Behandling” af personoplysninger dækker over enhver aktivitet, som personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, systematisering, organisering, opbevaring, tilpasning, ændring, søgning, brug eller videregivelse.

Vi behandler primært personoplysninger om vores klienter, modparter, leverandører, medarbejdere og samarbejdspartnere, dog kun i det omfang, at det er nødvendigt til de konkrete formål, og der er et lovligt grundlag herfor.

Som oftest vil det være nødvendigt for os at behandle almindelige personoplysninger i form af navn, titel, telefonnummer og e-mailadresse. Denne behandling sker, så vi kan levere vores juridiske ydelser, fakturere samt kontrollere korrekt, og så vi kan leve op til de krav om dokumentation for identitet efter hvidvaskloven, som vi er underlagt i forhold til en række sager.

Derudover kan det i visse situationer være nødvendigt for os at behandle oplysninger om strafbare forhold og følsomme oplysninger såsom helbredsoplysninger.

5. Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?
Vi videregiver alene dine personoplysninger til eksterne parter, hvis det er nødvendigt, og der er et lovligt grundlag herfor. Det kan være offentlige myndigheder, private virksomheder eller personer, fonde, foreninger mv. afhængigt af sagens karakter. Derudover overlader vi oplysninger til vores databehandlere (f.eks. IT-leverandører).

Internt er det alene de medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov for at se dine person-oplysninger, der har adgang til disse.

6. Hvilken hjemmel behandler vi dine oplysninger på baggrund af?
Vi indsamler og behandler personoplysninger på baggrund af følgende lovlige grundlag):

I forbindelse med levering af advokatydelser behandler vi personoplysninger om klienter, modparter og samarbejdspartnere med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen), og forordningens art. 9, stk. 2, litra f.

Dette er bl.a. begrundet i en interesse i at fastlægge, påberåbe eller forsvare retskrav samt at varetage vores klienters interesser. Vi behandler desuden personoplysninger om vores klienter med hjemmel i forordningens art. 6, stk. 1, litra b, i de tilfælde, hvor behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde aftalen om advokatbistand.

Vi behandler alene dine personoplysninger i markedsføringsøjemed og til udsendelse af nyhedsbreve, hvis du udtrykkeligt har samtykket hertil. Behandlingen sker således med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. Vi offentliggør personoplysninger om medarbejdere o.l. på vores hjemmeside og på sociale medieplatforme med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, som led i vores legitime interesser i at gøre indhold tilgængeligt for vores brugere.

Generelt behandler vi personoplysninger, når vi er retligt forpligtet hertil (f.eks. efter hvidvaskloven). Dette sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Vi behandler oplysninger om strafbare forhold med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 10 og databeskyttelseslovens § 8. Vi bebehandler CPR-numre med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

7. Hvornår sletter vi dine oplysninger?
Vi sletter dine personoplysninger, som er registreret hos os, når de ikke længere er nødvendige for det eller de formål, som oplysningerne var indsamlet og behandlet til.

Vi har interne retningslinjer for opbevaringstiden af alle kategorier af personoplysninger. Disse er fastsat i forhold til de forpligtelser, vi er underlagt efter gældende lovgivning, herunder dokumentations- og revisionskrav.

8. Hvilke rettigheder har du?
Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du har følgende rettigheder:

Ret til indsigt.
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til rettelse.
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

9. Hvordan sikrer vi dine oplysninger?
Sikkerhedsforanstaltningerne i vores organisering, processer og IT-systemer fastsættes under hensyntagen til den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder.

Foranstaltningerne sikrer bl.a.:

  • Fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed
  • Evne til rettidigt at genoprette tilgængeligheden af og adgangen til personoplysninger i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse

10. Kontakt os
Du kan kontakte os, hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor under punkt 8, hvis du ønsker at klage, eller hvis du har andre spørgsmål til vores persondatapolitik.
Du kan kontakte os på følgende vis:

Advokatfirmaet Jens Bang
Strandgade 19,
5610 Assens
telf. 64 711061 / mobil: 40267061
e-mail: adv.jensbang@mail.tele.dk 
web: www.advokatfirmaetjensbang.dk

Dataansvarlig
Advokat Jens Bang
Strandgade 19,
5610 Assens

Databehandlere
Advokat Jens Bang,
adv.jensbang@mail.tele.dk

advokatsekretær Lone Buch,
lb@advokatfirmaetjensbang.dk

advokatsekretær Lisbeth Sørensen,
ls@advokatfirmaetjensbang.dk

advokatsekretær Lillian Winther,
ls@advokatfirmaetjensbang.dk

Fa. Vitec varetager den tekniske drift og vedligeholdelse af vores EDB-system. Ovenstående virksomhed behandler data og personoplysninger, vi er dataansvarlige for.

Vi har derfor indgået databehandleraftale med Fa.Vitec.
Elektronisk persondata opbevares hos en af Fa. Vitec valgt ekstern virksomhed, IT-Afdelingen A/S, cvr.nr. 27771467

Personoplysninger behandles og gemmes såvel elektronisk som på papir.

Fysiske data opbevares af os i min. 5 år og makuleres ved bortskaffelsen.

11. Klage til Datatilsynet
Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.
Se mere på www.datatilsynet.dk