Lovpligtige oplysninger

Advokatfirmaet Jens Bang følger Advokatsamfundets etiske regler og regler for god advokatskik.
Rådgivningen er baseret på dansk ret, og firmaet er underlagt reglerne om forebyggelse af hvidvask.

Advokat Jens Bang

  • Er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark
  • Er medlemmer af Advokatsamfundet
  • Har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Klientkonto

Advokatfirmaet har fast klientkonto i Danske Bank og Fynske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.).

Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Ønsker du at klage?

Skulle der i sagsforløbet være noget, som du ikke er tilfreds med, så hører jeg gerne fra dig.

Du har samtidig mulighed for at klage over advokatens adfærd og/eller salæret til:

Advokatnævnets Sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon:  33 96 97 98
e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Læs mere om dine klagemuligheder her: www.advokatnaevnet.dk